1. Parterne er
  1. Sælger: 1902 Software Development Corporation 15/F Asian Star Building, ASEAN Drive corner Singapura Lane, Filinvest Corporate City, Alabang, Muntinlupa City 1781 Filippinerne, i det følgende 1902 eller leverandør.
  2. Køber: Den virksomhed, organisation eller enkelte person som køber en eller flere af de ydelser som er beskrevet på 1902software.dk, i det følgende køber eller kunde eller kunden.
 2. Kunden repræsenteres af kunden selv eller en af kunden udpeget person, 1902 repræsenteres af en eller flere projektledere udpeget af 1902s ledelse til at varetage projektet.
 3. 1902 sælger en immateriel tjenesteydelse som er beskrevet på dette website www.1902software.dk, og kunden køber disse ydelser mod betaling af en forudbestemt timeløn eller fast pris (afhængigt af aftale).
 4. Ved aftale om køb af ydelser fra 1902 erklærer køber og sælger sig enige i samtlige forretningsbetingelser på denne side.
 5. Forretningsbetingelserne er ligeledes gældende for alle tilbud, fulde eller del-leverancer.
 6. En aftale om køb er indgået det øjeblik køber har afgivet bestilling elektronisk gennem e-mail som er bekræftet af 1902 telefonisk eller elektronisk gennem e-mail.
 7. Kunden er ansvarlig for fra tid til anden at gennemgå forretningsbetingelserne for derved at ajourfører sig om eventuelle ændringer.
 8. Undtagelser til forretningsbetingelserne er kun gældende såfremt de er på skrift parterne imellem.
 9. Der er ingen returret da alle leverancer er immaterielle produkter og tjenesteydelser som er fremstillet til kunden baseret på kundens behov (specialfremstillet). Kunden er ene og alene ansvarlig for at det færdige produkt opfylder kundens krav.
 10. I tilfælde af fejl eller problemer i en leverancen eller del-leverance som føre til direkte eller indirekte tab, f.eks  tabt fortjeneste, tab af potentielle indtægter, tab af kunde goodwill eller andre følgeskader, kan kunden ikke kræve erstatning for de nævnte tab, der overstiger det beløb kunden har betalt for det arbejde eller den udvikling som direkte forårsagede tabet. Det er kundens ansvar at bevise tabet samt at give 1902 fuld og uindskrænket adgang til hele den dokumentation som ligger til grunde for kravet. 
 11. Kunden accepterer og erklærer sig enig i at 1902 fraskriver sig alt ansvar og samtlige garantiforpligtelser for alt arbejde/opgaver/job som 1902 helt eller delvist har udført for kunden indirekte.

  Eksempel på arbejde/opgaver/job som er udført indirekte kan være hvis 1902 har arbejdet som underleverandør til en eller flere af kundens nuværende eller tidligere leverandører. I et sådan tilfælde accepterer kunden at alle krav skal rettes til den tidligere leverandør og ikke til 1902.

 12. Såfremt 1902 stiller forslag til problemløsninger, skal disse forslag fortolkes som forslag og ikke rådgivning, dvs. 1902 fraskriver sig ethvert ansvar for fejl og mangler, ekstra udgifter, tabt fortjeneste osv. som følge af sådanne forslag.  Kunden har altid det sidste ansvar for valg af løsningsmodel.
 13. 1902 kan ikke holdes ansvarlig for fejl og mangler i software (f.eks: moduler, add-ins, cms-systemer, e-commerce-løsninger etc.) som erhverves gratis eller mod betaling i forbindelse med udførslen af et projekt, også hvis disse moduler erhverves som følge af forslag stillet af 1902. Eventuelle mangler, problemer og krav skal sendes til fabrikanten af den pågældende software (f.eks: moduler, add-ins, cms-systemer, e-commerce-løsninger etc.).
 14. Kunden har ret til at benytte, videresælge, udlåne eller bortgive det færdige produkt og/eller delprodukt uden nogen form for begrænsninger såfremt kunden ikke har et økonomiske udestående med 1902, f.eks regninger med overskreden betalingsfrist.
 15. Såfremt kunden har et økonomiske udestående med 1902, f.eks regninger med overskreden betalingsfrist, forbeholder 1902 sig samtlige rettigheder til det eller de produkter som ikke er fuldstændigt betalt, uden dog af den grund at give afkald på betaling.
 16. Alle leveringstider er vejledende, og der gives ingen leveringsgaranti af nogen art, hverken på design eller programmering, og kunden frasiger sig retten til at kræve erstatning ved forsinkelse.
 17. Ved køb af "ad hoc"-timer kan kunden få udført arbejde i det omfang 1902 Express har en grafiker og/eller udvikler som er "fri". Er det ikke tilfældet, gives et forventet tidspunkt hvor arbejdet kan udføres.
 18. Der arbejdes ikke på filippinske feriedage. Kunden bliver gjort opmærksom 5 dage før en feriedag såfremt det er muligt.
 19. Der tages forbehold for at en grafiker og/eller udvikler kan blive syg. Der arbejdes derfor ikke på de dage hvor en grafiker og/eller udvikler er syg, med mindre 1902 vurderer at arbejdet kan videreføres af en anden grafiker og/eller udvikler uden tab af produktivitet og/eller kvalitetsforringelse.
 20. Ved længere sydom/fravær vil en ny grafiker og/eller udvikler  med de samme kvalifikationer bliver overført til projektet så hurtigt som det er praktisk muligt.
 21. Såfremt 1902 indsætter en grafiker og/eller udvikler under spidsbelastning, og denne person er overkvalificeret, skal det fortolkes som en midlertidig foranstaltning og ikke som en permanent løsning.
 22. Alt grafisk arbejde laves på engelsk (navne på menuer etc.). Kunden kan enten selv foretage oversættelsen eller fremsende de danske oversættelser.
 23. 1902 forbeholder sig retten til at fremvise kundedesign og eller færdige websites her på siden så længe det gøres i salgsøjemed. Det kan enten ske ved at vise screenshots eller ved at linke direkte til websites.
 24. Såfremt et website bliver sat op i et CMS-system, er kunden ansvarlig for at CMS-systemet lever op til kundens forventninger samt at de udvalgte plugins, add-ons og extensions opfylder alle kundens krav, uanset om kunden selv har foretaget valget, eller om kunden er blevet anbefalet det af en designer, udvikler eller projektleder hos 1902.
 25. 1902 kan ikke holdes ansvarlig for fejl, mangler, forsinkelse eller tab i forbindelse med implementeringer til tredjepartssystemer.
 26. Kunden er ansvarlig for kvalitetskontrol og koordinerer selv eventuelle fejlretninger og forbedringer med designeren/udvikleren eller projektlederen.
 27. 1902 forsøger at optage samtlige telefon samtaler mellem kunden og 1902. Dette gør det muligt for 1902 (og kunden) at gennemgå mundtlige aftaler.
 28. 1902 er et filippinsk aktieselskab og arbejdet udføres i Filippinerne. Eventuelle tvister skal afgøres ved filippinsk ret.
 29. Fakturaer forfalder til betaling 5 dage efter fakturadato.
 30. Der påskrives DKK 500 pr. rykkerskrivelse, og der beregnes en morarente på 1,75 % pr. påbegyndt måned regnet fra udløb af betalingsfrist indtil pengene er indbetalt på 1902's bankkonto.